Menu Zamknij

Katalog odpadów – Rozporządzenie Ministra Klimatu

3 stycznia ukazało się wyczekiwane rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.

1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531).

Podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO.

Wpis do Rejestru BDO

Marszałek województwa dokonuje wpisu do Rejestru-BDO na wniosek, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach). Zatem jeżeli podmiot wytwarza odpady, dla których nie prowadzi ewidencji odpadów, to nie musi składać wniosku o wpis do Rejestru-BDO.

W nowym rozporządzeniu ustalone zostały większe limity ilości odpadów, które dotychczas były objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji (np. dla zużytych tonerów, drukarek) oraz dodano nowe rodzaje odpadów.

Katalog odpadów

W wielu przypadkach wskazane w rozporządzeniu rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach takiej działalności powstają głównie odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, np. odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług (np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne).

Przepisy rozporządzenia dotyczą wyłącznie tych odpadów opakowaniowych, które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne, gdyż odpady komunalne powinny być w dalszym ciągu odbierane w ramach systemu gminnego.

Zwolnieniem z obowiązku ewidencji zostały objęte również określone ilości odpadów tj. magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyski komputerowe).

W rozporządzeniu ujęto również produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, np. w postaci pakowanych produktów z mleka, wędlin, warzyw, owoców itd., które mogą powstawać w punktach prowadzących handel detaliczny. W przypadku pozostałych produktów konsumpcyjnych, rozporządzenie przewiduje również zwolnienie dla odpadów, które stanowią partie produktów nieodpowiadających wymaganiom, a także nieprzydatne do użytku (np. produkty z wadami produkcyjnymi).

Dodatkowo zwolnieniem (w przypadku wytworzenia w niewielkich ilościach) objęte zostały np. zużyte świetlówki i baterie, które powstają w wyniku prowadzonej działalności np. w biurach, sklepach, punktach napraw czy budynkach użyteczności publicznej.

Ponadto zwolnieniem zostały objęte także odpady budowlane m.in. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Odpady te powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową.

https://bdo.mos.gov.pl/

Poniżej można pobrać Rozporządzenie.